Dit zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bureau Goed Verhaal, gevestigd in Rotterdam, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 57918201.

DEFINITIES

In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer, Bureau Goed Verhaal, gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57918201.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruikt maakt van de diensten van Bureau Goed Verhaal, met wie Bureau Goed Verhaal een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan.

Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van Diensten, waaronder door opdrachtgever geaccepteerde offertes en door Bureau Goed Verhaal aangenomen opdrachten, elke wijziging of aanvulling daarop.

Diensten: alle diensten die Bureau Goed Verhaal biedt, zoals het schrijven en herschrijven/redigeren van commerciële en bedrijfsjournalistieke teksten, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Ook advies hoort hierbij.

Algemene voorwaarden: de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bureau Goed Verhaal.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het geven van de opdracht tot het vervaardigen van een tekstproductie accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Bureau Goed Verhaal.

OPDRACHTEN

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 30 dagen.

Overeenkomsten met Bureau Goed Verhaal komen schriftelijk tot stand. Mondelinge overeenkomsten of later overeengekomen wijzigingen bevestigt Bureau Goed Verhaal naar opdrachtgever.

Een opdracht wordt, zelfs na bevestiging, aanvaard onder het voorbehoud, dat Bureau Goed Verhaal, na te hebben kennis genomen van de inhoud van de opdracht, het recht heeft binnen redelijke tijd daarna de opdracht alsnog te weigeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, valutakoersen en/of factoren, die de prijs van de goederen en/of de diensten van mede bepalen, een wijziging ondergaan, mag Bureau Goed Verhaal haar prijzen dienovereenkomstig aanpassen.

Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

LEVERING

Levertijden geeft Bureau Goed Verhaal schriftelijk aan. Genoemde (lever)termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd is sterk afhankelijk van aan te leveren materiaal, beschikbaarheid van interviewkandidaten en terugkoppeling op concepten.

BETALING

De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen na de factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn, netto binnen dertig dagen na factuurdatum, kunnen door Bureau Goed Verhaal kosten in rekening gebracht worden.

De opdrachtgever is bij niet volledige betaling in verzuim als de voormelde (fatale) betalingstermijn is verstreken. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.

Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Bureau Goed Verhaal betaling in termijnen verlangen.

De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

De door Bureau Goed Verhaal gehanteerde tarieven zijn exclusief btw en eventuele kosten.

ZEKERHEID

Iedere overeenkomst wordt door Bureau Goed Verhaal gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever zeker en gewaarborgd is voor Bureau Goed Verhaal. Als Bureau Goed Verhaal dit wenst, geeft de opdrachtgever deze zekerheid.

GEHEIMHOUDING

Bureau Goed Verhaal verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de Opdrachtgever waarvan Bureau Goed Verhaal weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij anders overeengekomen met schriftelijke toestemming van de beide andere partijen.

Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Bureau Goed Verhaal door het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen verplichtingen uit enige overeenkomst, blijft in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het bedrag van het overeengekomen honorarium exclusief btw en voorschotten met een maximum van € 5.000,-

In geen geval kan Bureau Goed Verhaal aansprakelijk worden gehouden voor schade door derden veroorzaakt, indirecte- of gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit.

Bureau Goed Verhaal kan niet aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, gevolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van Bureau Goed Verhaal.

Bureau Goed Verhaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau Goed Verhaal.

Bureau Goed Verhaal is niet aansprakelijk voor gedrag van personen die worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.

Na drie maanden na oplevering van de dienst vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot het betreffende project om schadevergoeding te eisen.

Op elk werk van Bureau Goed Verhaal is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.

OVERMACHT

Is Bureau Goed Verhaal door overmacht niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen die bij de opdracht horen, of is ten gevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan Bureau Goed Verhaal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.

Onder overmacht valt datgene dat onder het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of Bureau Goed Verhaal vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van Bureau Goed Verhaal verwacht mag en kan worden, dat zij daarop invloed uitoefent.

Zo snel mogelijk na het intreden van de overmachtssituatie wordt de opdrachtgever hiervan door Bureau Goed Verhaal schriftelijk op de hoogte gebracht.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Bureau Goed Verhaal verleende diensten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet, berusten bij Bureau Goed Verhaal.

Bureau Goed Verhaal behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Bureau Goed Verhaal verleent opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een overeenkomst.

Alle door Bureau Goed Verhaal verstrekte stukken; zoals rapporten, adviezen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, hand-outs, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Bureau Goed Verhaal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Alle door Bureau Goed Verhaal geleverde tekstproducties zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Het is de opdrachtgever verboden de geleverde tekstproductie te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden, zolang niet volledige betaling aan Bureau Goed Verhaal heeft plaatsgevonden. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de tekstproductie, geleverd door Bureau Goed Verhaal, eindigt indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting tegenover Bureau Goed Verhaal niet tijdig nakomt.

WANPRESTATIE EN ONTBINDING

Als de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd, een faillissement of een surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bureau Goed Verhaal gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

GESCHILLEN

Op elke overeenkomst tussen Bureau Goed Verhaal en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze vereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Bureau Goed Verhaal.